B1 համակարգ Կաշվի, պլաստիկի և վինիլի նորոգման համար
Ապրանքի կոդ։ HBC525
640000 ֏

Քարտի առկայության դեպքում Դուք կուտակում եք 32000 ֏

Ավելացնել զամբյուղ

B1 ѳٳϳñ·Á åɳëïÇÏÇ, ϳßíÇ ¨ íÇÝÇɳÛÇÝ ·áñÍí³Íù»Õ»ÝÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ¿: HBC ëÇëûÙÇ B1-Á ëáëÇÝÓÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñÁ ݳ˳ï»ëí³Í ¿ åɳëïÇÏÇ, ϳßíÇ ¨ íÇÝÇÉÇ íñ³ÛÇó ù»ñÍí³ÍùÝ»ñÝ áõ íݳëí³ÍùÝ»ñÁ Ýáñá·»Éáõ ѳٳñ: ²ÛÝ Ñݳñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ýáñá·»Éáõ ϳñÍñ ¨ ×ÏáõÝ åɳëïÇÏÁ, ¨° Ý»ñùÇÝ, ¨° ³ñï³ùÇÝ Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳßí» ¨ íÇÝÇÉ» ¹»ï³ÉÝ»ñÁ: гٳϳñ·Á å³ñáõݳÏáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ ëáëÝÓ³ÝÛáõûñÁª Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ ëϽµÇó ÙÇÝ㨠í»ñç: B1 ѳٳϳñ·Á å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ëáëÇÝÓÝ»ñÇ Édzϳï³ñ ѳí³ù³Íáõª ëÏë³Í ѳïáõÏ Ùß³Ïí³Í ï³ù ѳÉÙ³Ý ëáëÝÓÇó ÙÇÝ㨠÷³÷áõÏ, ×ÏáõÝ Ï³Ù Ï³ñÍñ áõ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ÏïÇí³óÙ³Ý µ³Ùå»ñ-ëáëÇÝÓÁ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³å³Ï» Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ³ñÏÕ»ñÁ ³Ýí³íáñ ïݳÏÝ»ñÇ ¨ µ»éݳï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: äɳëïÇÏÇ, ϳßíÇ ¨ íÇÝÇÉÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· B1-Á å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ ëñµÇãÝ»ñ, ݳ˳ͳÍÏáõÛÃÝ»ñ ¨ ³Ùñ³óÝáÕ ÝÛáõûñ: ²ñï³ïå»ù ϳéáõóí³ÍùÁ í»ñ³Ýáñá·í³Í ѳïí³ÍÇ íñ³ í»ñçÝ³Ï³Ý ·»ñ³½³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ

Նմանատիպ ապրանքներ


Նորույթներ


40000 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Ավտոմեքենայի

SONAX PROFILINE Reload Shampoo Պաշտպանող շամպուն 10000մլ

52000 ֏
Փայլեցնող և համանման միջոցներ

SONAX PROFILINE CERAMICCOATING CC36 EVO ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

3200 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ

SONAX Շամպուն փայլ կեռաս 2000մլ

7900 ֏
Փայլեցնող և համանման միջոցներ

Sonax Xtreme Կաշվի խնամքի կաթ 500մլ

13000 ֏
Փայլեցնող և համանման միջոցներ

SONAX PROFILINE Հղկամածուկ Էքսպրես 1000մլ 02-06

9500 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Ավտոմեքենայի

SONAX PROFILINEՋրի հետքեր մաքրող միջոց 1000մլ

3000 ֏
Լաթեր,սպունգներ և խոզանակներ

Work Stuff Սև խոզանակ ռետինե բռնակով

2700 ֏
Լաթեր,սպունգներ և խոզանակներ

Work Stuff Խոզանակ ռետինե բռնակով

4800 ֏
Լաթեր,սպունգներ և խոզանակներ

Work Stuff Խոզանակ Ալբինո

2700 ֏
Լաթեր,սպունգներ և խոզանակներ

Work Stuff Խոզանակ փայտե բռնակով սև

1800 ֏
Լաթեր,սպունգներ և խոզանակներ

Work Stuff Խոզանակ փայտե բռնակով

530000 ֏
Բարձր ճնշման պոմպեր, շարժիչներ և հարակից դետալներ Բարձր ճնշման պոմպեր, շարժիչներ

Մացոնի պոմպ և շարժիչ 10լ 150 բար

"System to system"-ի և "Yell.am"-ի համատեղ նախագիծ